นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ

Honorary President

 

 

 

 

 

นายปัญญา ปัญญาสาคร
Mr.Punya panyasakorn

 

นายอุดม การุณกรสกุล
Mr.Udom Karoonkornskul

 

นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข
Mr.Somkiat Laotaveesook

 

 

 

 

 

 

นายทวี ปิยะพัฒนา
Mr.Tawee Piyapattana

 

นายสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย
Mr.Sanguansak Akaravarinchai

   

 

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
Honorary Adviser

 

 

 

 

 

 

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
Mr.Vichan Sirichaiekawat

นายมานะ ศรีพิทักษ์
Mr.Mana Sripituk

 

คุณบุญเอี่ยม เตชะสำราญ
Mr.Buniam Techasamran

นายปรีชา ศิริแสงอารำพี
Mr.Preecha Sirisaengarumpee 

นายกสมาคมฯ

President

 

นายอำนวย เอื้ออารีมิตร
Mr.Amnuay Oerareemitr

 

 

อุปนายกสมาคมฯ

Vice President

 

 

นายจงรักษ์ นฤขัติพิชัย
Mr.JongrukNaruekatpichai

นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร
Mr.Supawadee Chokesakulnimit

 

 

นายวัลลภ โพธิเพียรทอง
Mr.Wanlop Popianthong

นายมงคล เหล่าทวีสุข
Mr.Mongkol Laotaveesook

 

เลขาธิการ

Secretary General

 

นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ
Mr.Saritphat Pamornvisit

 

เหรัญญิก

Treasurer

 

นายสุพร ปัญญาสาคร
Mr.Suporn Panyasakorn

 

ประชาสัมพันธ์

Public Relations

 

 นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์
Mr.Apichai Tachanitisawat

 

นายทะเบียน

Register

 

นายอิทธิชัย  เลิศธรรมนนท์

Mr.Ittichai Lertthummanon

 

ปฎิคม

Peception

 

นายนิรุตติ์ เหลืองนฤมิตชัย
Mr.Nirut Luengnaruemitchai

 

กรรมการกลาง

Director

 

 

 

 

 

 

 

นายสุทัศน์ บวรวณิชย์
Mr.Sutat Bavonvanit

 

นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์
Mr.Anuluk Tareerattanaviboon

 

นายชูชัย ปิติเจริญกิจ
Mr.Chuchai Piticharoenkit

 

 

 

 

 

 

 นายโกวิท แย้มกลิ่น
Mr.Kovit Yaemklin

 

นายสมศักดิ์ เอกอุรุ
Mr.Somsak Ekauru

 

นายสุวิทย์ ตันรัตนากร
Mr.Suvit Tanratanakorn

 

 

 

 

 

 นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา
Mr.Kittisak Piyapattana

 

นายวิษณุ ศิริคุรุรัตน์
Mr.Visanu Sirikururat

 

นายชัยพิพัฒน์ พฤกษ์วัฒนากุล
Mr.Chaipipat Phurkwattanakun

 

 

 

 

 

 

นายนิธินันท์ ลีลาพรรณวุฒิ
Mr.Nithinan Leelaphannawut

 

คุณสุบรรณ เศรษฐวรพันธุ์
Mr.Suban Setthaworaphan

 

กันตพงศ์ บุญราศรี
Mr.Kantapong Boonrasri

             

 

 

    

 นายนิคม กนกภัยพิพัฒน์
Mr.Nikom Kanokphaiphipat

 

คุณสมพงษ์  ศิรประภาพงศ์
Mr.Somphong  Siraphaphapong

 

นายเจตนินท์ โสณมัย
Mr.Jetanin Sonamai 

 

ผู้จัดการสมาคมฯ

Manager

 

นางณิชกมล อุมารี

Mrs.Nickamol Umaree

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Officers Association

 

 

 

 

 

นางสาวฐณัชญพร ผาเวช
Miss.Thanutyaporn Phawet

 

นางสาวดวงใจ เอกสมบัติ
Miss.Duangjai Aeksombut

 

นางสาวนิตยา ชื่นแดง
Miss.Nittaya Chendang