News

 1. ขาดวัตถุดิบ – โรงงานผู้ผลิตปลาป่นทั่วประเทศ 74 ราย ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบอย่างหนักในการผลิตปลาป่น เนื่องจากเรือประมงจำนวนมากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมประมงกำหนด ทำให้ไม่สามารถออกหาปลาได้


 2.  ด้วยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้รับรายงานจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เกี่ยวกับเรื่องการลดอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบปลาซาร์ดีน และความคืบหน้าการพิจารณาลดภาษีสินค้ารายการอื่นๆ รวมทั้งสินค้าที่มีศักยภาพที่จะส่งออกไปยังบราซิล ซึ่งเป็นผลการหารือระดับรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารของบราซิล (Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

   ข้อมูลเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบปลาซาร์ดีนของบราซิล


 3.  การประชุมธุรกิจการค้าและการลงทุนในประเทศศรีลังกา 2017 หอการค้าซีลอนได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสได้แนะนำแหล่งลงทุนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียซึ่งก็คือประเทศศรีลังกา 

        โดยการประชุมด้านธุรกิจการค้าและการลงทุนนี้สร้างโอกาสอันดียิ่งแก่นักลงทุนจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งองค์กรการค้า โดยจะมีการเสนอแนวทางเพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุน และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจ เพื่อให้เกิดคู่ค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในประเทศศรีลังกา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้....

   Embassy of Sri Lanka

   Business Conclave  (Brochure) (Thai) 2017

    e-brochure


 4.  ด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้รับข้อมูลรายงาน Import Refusal Report ซึ่งจัดทำโดยองค์การอาหารและยาข องสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: US FDA) ว่าองค์การฯ ได้ตรวจพบสินค้านำเข้าจากไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ที่ปนเปื้อน (Adulteration) โดยถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไ ม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวม 32 ครั้ง และสหรัฐฯ ได้ประกาศปฏิเสธการนำเข้าสินค้า อุปโภคบริโภคทั้งหมด 8 รายการ ซึ่งส่งออกโดยผู้ประกอบการไทย 5 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้...

   US FDA


 5.  ด้วยฝ่ายธุรกิจการค้าและการผลิต สภาหอการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่า นายบารัค โอบามา (ประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ได้เห็นชอบกฎหมายว่าด้วย “ฉลากสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม” (National Bioengineered Food Disclosure Standard: S. 764) กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMO) ต้องแสดงข้อมูลอาหารที่มีส่วนประกอบของ GMO บนบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้...

   Genetically Modified Organisms - GMO


Article interest
รวมภาพกิจกรรม

Slider ข่าวสาร