วันที่ 12 มิถุนายน 2558 : งานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2558

 

 

(ดูรูปเพิ่มเติม)

วันที่ 12 มิถุนายน 2558

 

     สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ซึ่งประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย/สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย/สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป/สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย/สมาคมกุ้งไทย/สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย/บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2558 ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รอง ผอ.กอรมน.พันเอกจักราวุธ สินพูนผล กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีเด็กๆ จากโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม / ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ (MWRN) / ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น/โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ รวม 400 คน ซึ่งงานในวันนี้เป็นรูปแบบของงานวัดซึ่งเน้นให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ในนามสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนและขนมสำหรับเด็กๆ ดังนี้ 1. บริษัทสหมิตรปลาป่น จำกัด 2. บริษัทแปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 3. บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด 4. บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด 5.บริษัทศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม 7. บริษัทเซ้าอีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่ง แอนด์แคนนิ่ง จำกัด..