ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย(ศปมผ.)

 

 

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.)

command center for combating illegal fishing (cccif)

 

 ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ กำหนดรูปแบบ ระยะเวลา วิธีการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง

 ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแจ้งเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ

 ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้เรือประมงออกไปทำประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศ และในทะเลหลวง หรือท่าเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นออกไปนอกน่านน้ำต่างประเทศ

 ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘ กำหนดท่าเทียบเรือหรือแพปลาให้เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนพาหะทางน้ำทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทำการประมงขนถ่าย หรือเก็บสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหะนะทางน้ำทุกชนิด ที่ใช้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย หรือเดินทางมาจากน่านน้ำต่างประเทศ หรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร ออกจากท่าเรือหรือเข้าจอดเรือ

 ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงต่างประเทศ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่ผ่านเข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร 

 ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรวบรวมและจัดส่งรายงานเข้า-ออกเรือ

 ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

 ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการเข้า-ออก (pi-po)

 ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งสำหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมงขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป

 ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่ระบบติตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) ขัดข้อง หรือไม่สามารถส่งตำบลที่เรือได้

 

สรุปมติที่ประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.)

 

 สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 6/2558

 สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 7/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 8/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 9/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 10/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 11/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 12/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 13/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 14/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 15/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 16/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 17/2558

  สรุปผลประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ครั้งที่ 18/2558