การทำประมงอวนลากตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของไทยฝั่งอันดามัน

 ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2559 คณะทำงานประมงยั่งยืนร่วม 8 สมาคมฯ และ World Wild Fund for Nature,Thailand (WWF) ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง สตูล พังงา ภูเก็ต ระนอง โดยผู้จัดการสมาคมฯ เดินทางไปร่วมลงพื้นที่ในจังหวัดระนองวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยได้พบปะกับชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในการที่จะหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับการทำประมงอวนลากตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของไทยฝั่งอันดามัน (The Andaman Trawl Fishery Improvement Project : FIP) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการประมงไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้มีความปลอดภัย  มั่นคง และยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจะได้ข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมเชิงปฎิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (stakeholder Consultation) ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต ต่อไป....