ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

 

 สมาคมฯขอเรียนสมาชิกสมาคมฯทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 

ครั้งที่ 1/2561  ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 น. เวลา 11.30 น.-17.00 น. 

ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามแนบ) 

 หนังสือเชิญประชุม

 กำหนดการประชุม

 ใบตอบรับประชุม

 แผนที่โรงแรม