แบบฟอร์มหนังสือรับรองวัตถุดิบที่เป็นเศษเหลือ

*** หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กรณี การซื้อขายปลาเป็ด สำหรับโรงงานปลาป่น (MCPD-FM) มีจำหน่ายที่สมาคมฯ ราคาเล่มละ  200 บาท ***