ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กรมประมง สรุปยอดผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มายื่นคำขอรับในอนุญาตฯ (เบื้องต้น) จำนวนทั้งสิ้น 24,603 ราย โดยเป็นยอดรวม ณ เวลา 16.30 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ผู้ทำการเพาะเลี่ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับในอนุญาตฯ ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้

งาน Cocktail Reception...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย โดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน "Cocktail Reception" ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแชงกรีล่า

วันนี้ (23/5/59) เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย โดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน"วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 74 ปี"

เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงานสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธ์รัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่นำเข้าและส่งออก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการที่กรมประมงได้ออกประกาศให้ ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เบื้องต้น) ในระหว่างวันที่ 27อ่านต่อ

กรมประมงจัดงาน Asean Fisheries 2016...

นายชำนาญ พงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองประมง ต่างประเทศ (กปต.) เปิดเผยว่า หลังจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยต่างประสบปัญหาด้านการผลิตระดับฟาร์ม อาทิ เกิดโรคระบาดในกุ้ง, ต้นทุนการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า ส่งผลให้การส่งออกสินค้าประมงลดลง...

วันที่ 29 เม.ย.59 เวลา 11.00 น.-17.00 น. สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครั้งที่ 2/559 นำโดยท่านนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย  ณ  ร้านอาหารริชชี่ จ.ตรัง ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ลงนามในประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 โดยให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อน วันที่...

นับตั้งแต่ประเทศไทยถูกจับตามองจากทั่วโลก กรณีพบปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยู (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับบทบาทหนักในการเดินหน้าแก้ปัญหามาตลอด เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกอีกครั้ง ในฐานะประเทศผู้มีชื่อเสียงด้าน...

วันที่ 27 เม.ย.59 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย... สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย โดยคุณอำนวย  เอื้ออารีมิตร  อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อ-ขายสัตว์น้ำ (E MCPD) โดยร่วมกับองค์กา

วันนี้ (18/3/59)  เวลา 9.30 น. สมาคมฯ ร่วมกับกรมประมงจัดอบรมและปฏิบัติจริงในการจัดทำเอกสารแหล่งที่มาของวัตถุดิบ  ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก

กรมประมง..ประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะทำการประมงพาณิชย์ มายื่นคำขอรับใบอนุญาต ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง หรือ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเลเท่านั้น ทั้งนี้ หากขึ้นรอบปีการประมงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เรือประมงลำใดออกไปทำประมงโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษรุนแรงทั้งทางอาญาและมาตรการทางปกครองตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงอำเภอและสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล หรือ กองป้องกันและต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย โทร.02-5620600-15 ต่อ 4117