ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 1/2564...

 

 

 

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยนายกสมาคมฯคุณอำนวย เอื้ออารีมิตร จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานการสืบค้น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “FIP อวนลากอ่าวไทย” FIP อวนล้อมจับ” และมอบโล่ให้กับผู้ส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกของการส่งออกประจำปี 2563 ดังนี้  

ลำดับที่ 1 บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด  

ลำดับที่ 2 บริษัทที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด    

ลำดับที่ 3 บริษัทธัสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 

หลังเสร็จสิ้นได้ประชุมตามลำดับ ซึ่งวาระสำคัญของการประชุมใหญ่ครั้งนี้คือวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีบริหาร 2564-2566 ทั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายอำนวย เอื้ออารีมิตร เป็นนายกสมาคมฯอีกสมัย และนายกสมาคมฯได้เลือกคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดำเนินงานในรอบปีบริหาร 2564-2566 ดังรายนามดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณจงรักษ์  นฤขัตพิชัย บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต จำกัด อุปนายกสมาคมฯ

2. คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด อุปนายกสมาคมฯ

3. คุณวัลลภ  โพธิเพียรทองบริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด อุปนายกสมาคมฯ

4. คุณมงคล  เหล่าทวีสุข บริษัท เทพพามาปลาป่น อุปนายกสมาคมฯ

5. คุณสฤษฎ์  พัฒน์ภมรวิสิฐ บริษัท เจ.ดี.พี. จำกัดเลขาธิการ

6. คุณสุพร  ปัญญาสาคร บริษัท ศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัด เหรัญญิก

7. คุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด ประชาสัมพันธ์

8. คุณอิทธิชัย  เลิศธรรมนนท์ บริษัท ที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด นายทะเบียน

9. คุณนิรุตติ์  เหลืองนฤมิตชัย บริษัท นิวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด ปฎิคม

10. คุณสุทัศน์  บวรวณิชย์ บริษัท อิสเทิร์นปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

11. คุณชูชัย  ปิติเจริญกิจ บริษัท พัฒนาการประมงปัตตานี จำกัด กรรมการกลาง

12. คุณโกวิท  แย้มกลิ่น บริษัท สากลปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

13. คุณสมศักดิ์  เอกอุรุ บริษัท สมิหลาปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

14. คุณสุวิทย์  ตันรัตนากร บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัด กรรมการกลาง

15. คุณกิติศักดิ์  ปิยะพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด กรรมการกลาง

16. คุณนิธินันท์  ลีลาพรรณวุฒิ บริษัท แสงเจริญวัฒนาการประมง จำกัดกรรมการกลาง

17. คุณกิตติพัฒน์  เอื้ออารีมิตร บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จำกัด กรรมการกลาง

18. คุณวิษณุ  ศิริคุรุรัตน์ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด กรรมการกลาง

19. คุณชัยพิพัฒน์  พฤกษ์วัฒนากุล บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการกลาง

20. คุณสุบรรณ  เศรษฐวรพันธุ์ หจก. อุตสาหกรรมปลาป่นกันตัง กรรมการกลาง

21. คุณกันตพงษ์  บุญราศรี บริษัท กรุงเทพมหกิจ จำกัด กรรมการกลาง

22. คุณเจตนินท์  โสณมัย หจก. โชคอุดมพัฒนาปลาป่น กรรมการกลาง

23. คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์ บริษัท เอ็น.เค.ปลาป่น จำกัด กรรมการกลาง

24. คุณสมพงษ์  ศิรประภาพงศ์ บริษัท โอเชี่ยนฟีด จำกัด กรรมการกลาง

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ...

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63 เวลา 13.00-17.00 น. สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยนายกสมาคมฯ คุณอำนวย เอื้ออารีมิตร จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ ก่อนการประชุมเป็นพิธีมอบโล่ผู้ส่งออกดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อแสดงความขอบคุณ ตามลำดับดังนี้  

ลำดับที่ 1 บจ.พัฒนาการตลาดปลาป่น 

ลำดับที่ 2 บจ.ที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค 

ลำดับที่ 3 บจ.ธัสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล  

หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงและรายงานความคืบหน้าโครงการ FIP อวนลากอ่าวไทย  โดย...คณะทำงาน TSFR  นำโดยผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คุณวรพงษ์ เอี่ยมตระกูล : ผู้จัดการโครงการ FIP ฝั่งอ่าวไทย 

คุณคมกฤษณ์ เสนารักษ์ : ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (TSFR) เสร็จสิ้นจากการชี้แจงโครงการฯจึงเป็นการประชุมใหญ่ฯตามวาระ

 

โครงการ SMEs Proactive...

ด่วนเรื่องสำคัญ !
 

เรียน  นายกสมาคมการค้า

 

     ด้วยคุณสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าได้จัดทำ Workshop ระดมความเห็นในประเด็นปัญหาของกลุ่มธุรกิจทั้ง 14 กลุ่มที่ผ่านมา  ปรากฏผลการประชุมมีหลายประเด็นที่เป็น Common Issues ซึ่งเบื้องต้นจะขอดำเนินการเร่งด่วนใน ประเด็นแรกได้แก่ 

 

     1ประเด็นปัญหาเรื่องค่าเงินบาท ซึ่งทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการ(นายกลินท์  สารสิน) ได้นำคณะเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อหารือสถานการณ์ค่าเงินบาทและผลกระทบ อันมีผลมาจากความแข็งค่าของสกุลเงินบาทไทย โดยมีรายละเอียดประเด็นนำเสนอตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  จึงขอนำเสนอข้อมูลมายังท่านเพื่อรับทราบในเบื้องต้น

 

     2ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมการค้า  โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ SMEs Proactive จึงขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถาม (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ดยด่วนภายในวันท่  6 กันยายน  2562  เพื่อรวบรวมและนำไปประมวล สรุปผลในการหาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับ SMEs  ต่อไปด้วย  จักขอบพระคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

 

- หนังสือสอบถามประเด็นที่มีผลกระทบโครงการ SMEs Proactive

 

ข้อมูลเอกสารประเด็นผลกระทบค่าเงินบาท

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ SMEs Proactive

 

แบบสอบถามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ SMEs Proactive

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561...

 

 สมาคมฯขอเรียนสมาชิกสมาคมฯทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 

ครั้งที่ 1/2561  ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 น. เวลา 11.30 น.-17.00 น. 

ณ ห้องสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามแนบ) 

 หนังสือเชิญประชุม

 กำหนดการประชุม

 ใบตอบรับประชุม

 แผนที่โรงแรม

 

แนวทางใหม่ BOI หนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...

ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)ในระดับ 3.9% ภาคการส่งออกที่มีมูลค่ากว่า 704,899 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 7.2 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านบาท พร้อมการคาดการณ์ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่า GDP จะขยายตัวอยู่ระหว่าง 3.6-4.6% การลงทุนรวมขยายตัว และการส่งออกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ถือเป็นกลไกหลักที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ “ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์ น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคนใหม่

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม ไทยสานสัมพันธ์อียู-สหรัฐ-RCEP...

สัมภาษณ์

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตามองถึงทิศทางนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หลังจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปประกาศฟื้นความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรปจากที่ชะงักงันมานานนับตั้งแต่การเข้ามาบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557 “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์พิเศษ “นางอรมนทรัพย์ทวีธรรม” รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถึงทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2561

ไทยวิ่งล็อบบี้ US ต่ออายุ GSP ยกสถานะ WL สิทธิทางปัญญาปัจจัยหนุน...

พาณิชย์จับมือผู้นำเข้าสหรัฐ GSP coalitions ผลักดันขอผ่านร่าง กม.ให้สิทธิจีเอสพี คาดว่าได้ข้อสรุปในไตรมาส 1

3ปี “ประมงไทย” อ่วมพิษ IUU จี้รัฐแก้กฎหมาย-ลดใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ-...

นับตั้งแต่สหภาพยุโรป (อียู) มีมติให้ใบเหลืองไทย โดยแจ้งเตือนเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 ด้วยเหตุผลยังไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลายด้านที่อียูต้องการ เช่น การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของอียู ไทยมีสิทธิเจอใบแดง ถูกสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเลไทยเข้าไปจำหน่ายในตลาดอียู

ประมงป่วนห้ามจับปลา 3 เดือน แพปลา-โรงงานวูบ 3 แสนล้าน...

ตังเกวิกฤต ! 3 เดือนแรกปีหน้าออกจับปลาไม่ได้ กระทบระบบเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้าน เหตุเวลาทำการประมงหมด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยรุดหารือเสนาธิการทหารบกช่วยหาทางออก ขอปริมาณสัตว์น้ำที่กรมประมงกันไว้บริหาร และมีเรือประมงไม่ได้ออกจับปลาจริง 2,400 ลำคืน เพื่อยืดระยะเวลาจับปลาเพิ่ม ด้านผู้ผลิตปลาป่นชี้กระทบแน่

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมง นำไปสู่การทำการประมงอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน